Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Ekomon Nederland

Artikel 1. Definities
In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
•    Ekomon Nederland: Ekomon Nederland, gevestigd aan de Luchthavenweg 81, 5657 EA, te Eindhoven en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17267593;
•    Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Ekomon Nederland en Afnemer en elke wijziging of aanvulling daarop, waaronder ook begrepen overeenkomsten op afstand;
•    Goederen: alle stoffelijke zaken die ter uitvoering van een Overeenkomst aan Afnemer (zullen) worden (af)geleverd;
•    Diensten: door Ekomon Nederland aan Afnemer te verlenen diensten, waaronder begrepen – doch niet beperkt tot – het geven van advies;
•    Afnemer of Kopende partij: de consument of ondernemer die een Overeenkomst of Overeenkomst op afstand aangaat met Ekomon Nederland;
•    Schade: alle door Afnemer geleden directe vermogensschade, uitgezonderd gederfde omzet, winst en/of andere directe of indirecte gevolgschade, maar inclusief gemaakte redelijke kosten van accountants, juridisch adviseurs en fiscalisten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid;
•    Voorwaarden: deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.
•    Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een Overeenkomst, zonder dat Kopende partij en Ekomon Nederland fysiek in elkaars nabijheid zijn, zoals (maar niet beperkt tot) per fax, telefoon en internet;
•    Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij, in het kader van een door Ekomon Nederland georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
•    Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor een consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
•    Bedenktijd: de periode waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.


Artikel 2. Toepasselijkheid
•    Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Ekomon Nederland  en Afnemer, waaronder begrepen aanbiedingen en Overeenkomsten.
•    Door aanvaarding van een door Ekomon Nederland  gedaan aanbod, aanvaardt de Afnemer tevens de toepasselijkheid van deze Voorwaarden. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk door Ekomon Nederland van de hand gewezen. Van de algemene voorwaarden van Ekomon Nederland afwijkende voorwaarden van de Afnemer welke door Ekomon Nederland niet uitdrukkelijk schriftelijk en voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst zijn aanvaard, hebben ten aanzien van Ekomon Nederland geen enkele rechtskracht en zijn niet van toepassing in de relatie met de Afnemer. Partijen sluiten de werking van artikel 6: 225 BW uit.
•    Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard door een bevoegde vertegenwoordiger van Ekomon Nederland. Een overeengekomen afwijking of aanvulling heeft slechts betrekking op de levering waarvoor deze is afgesproken.
•    Alvorens de overeenkomst op afstand wordt gesloten, stelt Ekomon Nederland de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Kopende partij beschikbaar. De tekst van deze algemene voorwaarden zal in elk geval langs elektronische weg aan de Kopende partij ter beschikking worden gesteld via de website van Ekomon Nederland op zodanige wijze dat deze door de Kopende partij op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Wanneer dit niet mogelijk, zal voordat een overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Kopende partij langs elektronische weg of op andere wijze gratis zullen worden toegezonden. 
•    De Kopende partij gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht hernieuwde schriftelijke bevestiging, voor alle overeenkomsten gelden en meer in het bijzonder bij aankopen of bestellingen die mondeling, telefonisch, per fax of per e-mail of enig ander elektronische wijze aan Ekomon Nederland zijn doorgegeven.

Artikel 3. Aanbod, aanvaarding en orders
•    Alle aanbiedingen en offertes, op welke wijze dan ook door of namens Ekomon Nederland  gedaan zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Wordt een vrijblijvend aanbod door Afnemer aanvaard, dan heeft Ekomon Nederland  het recht om het aanbod te herroepen.
•    Ekomon Nederland zal het nadrukkelijk vermelden indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod inhoudt en dit wordt aanvaard, heeft Ekomon Nederland het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
•    Het aanbod bevat een zo volledig mogelijke en gedetailleerde omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten, zodat de Kopende partij het product/dienst goed kan beoordelen. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod, waarbij voor een kopende partij direct duidelijk kan zijn dat sprake is van een vergissing of fout, binden Ekomon Nederland niet. Kleuren, specificaties, functiebeschrijvingen, tekeningen en foto’s en in het algemeen elke opgave omtrent eigenschappen, maten en gewichten van artikelen geschieden zo nauwkeurig mogelijk, doch zijn niet bindend.
•    Aanbiedingen en toezeggingen van door Ekomon Nederland ingeschakelde tussenpersonen, vertegenwoordigers en/of medewerkers zijn slechts verbindend, indien zij door Ekomon Nederland  schriftelijk zijn bevestigd.
•    Het staat Ekomon Nederland  volledig vrij om orders van een Afnemer al dan niet te accepteren.
•    Overeenkomsten komen tot stand op het moment dat (1) Ekomon Nederland  een aanbod of bestelling van Afnemer schriftelijk bevestigt; (2) op het moment dat Ekomon Nederland  begint met de uitvoering van de Overeenkomst; óf (3) op het moment dat Ekomon Nederland  voor de betreffende Overeenkomst aan Afnemer een factuur zendt.
•    Door Ekomon Nederland  geaccepteerde orders van Afnemers worden geacht enkel naar soort en merk bepalend te zijn. Is een verpakking, uitvoering, model, type etc. gewijzigd, dan is Ekomon Nederland  gekweten door levering van de gewijzigde verpakking, uitvoering, model, type etc. tegen de daarvoor geldende standaardprijs.
•    Ekomon Nederland treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data voor het geval de Kopende partij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard. Ekomon Nederland zal passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen indien de Kopende partij elektronisch kan betalen. In dat kader zal Ekomon Nederland zorgen voor een veilige webomgeving.
•    Ekomon Nederland kan zich - binnen de grenzen van de wet - op de hoogte stellen of de Kopende partij aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van een Overeenkomst. Indien Ekomon Nederland op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
•    Indien Ekomon Nederland door enige onvoorzienbare gebeurtenis niet in staat is de Overeenkomst naar behoren uit te voeren of na te komen, zoals in geval van overmacht, staking, technische storingen, lock-out of anderszins, is zij nimmer tot enige schadevergoeding gehouden en wordt door de Kopende partij aanvaard als een geldige reden om de overeenkomst te ontbinden zonder dat zij aanspraak kan doen gelden op enige schadevergoeding.
•    Ekomon Nederland bevestigt langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod indien de Kopende partij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard. Tot het moment dat de ontvangst van deze aanvaarding door Ekomon Nederland niet is bevestigd, kan de Kopende partij de overeenkomst annuleren c.q. ontbinden. Ekomon Nederland is slechts gehouden tot uitvoering van enige overeenkomst over te gaan zodra zij een schriftelijke orderbevestiging aan de Kopende partij heeft geleverd.
•    Alle toezeggingen gedaan door werknemers, agenten en/of  andere tussenpersonen zijn slechts bindend voor Ekomon Nederland indien deze de toezegging uitdrukkelijk heeft bevestigd.

Artikel 4. Levering, risico-overgang, keuring en reclame
•    Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats af distributiecentrum van Ekomon Nederland. De af te leveren Goederen zijn vanaf het moment van het verlaten van het distributiecentrum voor rekening en risico van Afnemer. 
•    Ekomon Nederland heeft steeds het recht het transport van de leveringen – af magazijn - uit te voeren op de wijze en volgens de organisatie die hen het beste past en het vervoer indien gewenst te laten plaatsvinden samen met leveringen aan andere kopende partijen.
•    Indien en voor zover Ekomon Nederland  zorgdraagt voor het transport van de Goederen, dan doet dat geen afbreuk aan het bepaalde in lid 1 van dit artikel. De wijze van vervoer wordt door Ekomon Nederland  bepaald. Afnemer is verplicht de Goederen op de afgesproken plaats van aflevering in ontvangst te nemen en direct te lossen. 
•    De kopende partij is verplicht om de goederen af te nemen binnen de Ekomon Nederland overeengekomen leveringsperiode. Na afloop van deze periode heeft Ekomon Nederland het recht om betaling op te eisen van de prijs van de nog niet afgenomen goederen. De kopende partij verklaart zich hiermee op voorhand akkoord.
•    Indien Ekomon Nederland, al dan niet in opdracht van de Afnemer, het transport van de Goederen regelt, is Ekomon Nederland vrij in de keuze van de verpakking, de transporteur en de te volgen route.
•    Vanaf het moment dat de Goederen voor rekening en risico van Afnemer zijn, draagt Afnemer zorg voor afdoende verzekering van de Goederen tegen alle mogelijke risico’s, zoals – maar niet beperkt tot – verlies, diefstal, beschadiging en/of het tenietgaan van de goederen.
•    Ekomon Nederland heeft het recht om in gedeelten te leveren, in welk geval hetgeen omtrent dergelijke verkopen tussen partijen is overeengekomen op elke levering afzonderlijk van toepassing is. Ekomon Nederland  is gerechtigd om de betreffende deellevering pro rato te factureren. Indien de levering van een order in gedeelten geschiedt, zal elke levering als een afzonderlijke transactie worden beschouwd.
•    Indien de datum van feitelijke levering op verzoek of door toedoen van Afnemer wordt uitgesteld, Afnemer om leveringen in gedeelten verzoekt en/of Goederen niet worden afgehaald, dan gaat het risico voor de Goederen desondanks op Afnemer over met ingang van het moment dat deze Goederen in de administratie en/of de opslagruimte van Ekomon Nederland  als ‘goederen van Afnemer’ zijn geïdentificeerd. Ekomon Nederland  is vanaf dat moment gerechtigd om de Goederen aan Afnemer te factureren. Eventuele kosten van extra transport, opslag, verzekering en of andere extra kosten zijn voor rekening van Afnemer.
•    Afnemer dient bij levering te onderzoeken of de zaken aan de Overeenkomst beantwoorden (juiste product, juiste kwaliteit, juiste kwantiteit, afwezigheid van beschadigingen, etc.). Indien de zaken niet aan de Overeenkomst beantwoorden, kan Afnemer daarop geen beroep meer doen indien hij Ekomon Nederland daarvan bij zichtbare gebreken niet binnen 2 werkdagen na levering, en bij onzichtbare gebreken binnen 2 dagen na ontdekking althans uiterlijk binnen 7 dagen na levering, schriftelijk en gemotiveerd kennis heeft gegeven. Voorts vervalt Afnemers recht van reclame, indien hij onvoldoende medewerking verleent aan Ekomon Nederland ’ onderzoek naar de gegrondheid van de ingediende klacht. Afnemer zal Ekomon Nederland in de gelegenheid stellen om de zaken te bezichtigen.
•    Wijziging van technische inzichten in de branche en/of van overheidsvoorschriften komt voor risico van Afnemer. Geringe of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, hoeveelheid, afmetingen, kleur, maat, etc. vormen geen grond voor reclame. Hetzelfde geldt voor kleurverschillen als gevolg van lichtinval en/of weersinvloeden.
•    Een redelijke tolerantie (redelijk met inachtneming van hetgeen in de branche waar Ekomon Nederland werkzaam is nog acceptabel wordt geacht) met betrekking tot aantallen, maten en gewichten zal voor de Kopende partij geen grond voor het vragen van schadevergoeding of annulering van de order (kunnen) vormen.
•    Ekomon Nederland behoudt zich het recht voor om aan de artikelen of goederen wijzigingen aan te brengen, mits aan de functionele eigenschappen van deze artikelen of goederen geen afbreuk wordt gedaan. Gewicht, kleuren en kwaliteit zoals gelden ten tijde dat de goederen het magazijn van Ekomon Nederland verlaten zijn maatgevend voor de beoordeling van de prestatie van Ekomon Nederland.
•    Retourzendingen worden slechts geaccepteerd na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Ekomon Nederland. De kosten en risico’s verbonden aan retourzendingen zijn voor risico van Afnemer.
•    Indien door Ekomon Nederland wordt verkocht op monster zal een geringe afwijking van het monster geoorloofd zijn. Ekomon Nederland  is niet gehouden om op monster gekochte of in de vestiging van Ekomon Nederland uitgezochte Goederen terug te nemen. Het recht van reclame vervalt voorts indien Afnemer niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen of indien de Goederen in gebruik zijn genomen, zijn verwerkt en/of bewerkt.
•    Zijn geleverde zaken gebrekkig en alle hiervoor genoemde procedurevoorschriften in acht genomen, dan zal Ekomon Nederland  de gebrekkige zaak hetzij (doen) herstellen, hetzij vervangen door een niet gebrekkig product, hetzij het met de klacht overeenkomende bedrag aan Afnemer crediteren, zulks geheel ter vrije keuze van Ekomon Nederland. Ekomon Nederland  is niet aansprakelijk voor enige door Afnemer geleden schade ter zake gebrekkige producten.
Artikel 5. Diensten
•    Indien Ekomon Nederland Diensten verleent aan Afnemer, dan zal Ekomon Nederland zich inspannen om deze Diensten zo goed mogelijk te verrichten.
•    Afnemer stemt ermee in dat Ekomon Nederland voor de uitvoering van Diensten één of meer derden kan inschakelen. Voor tekortkomingen van derden, die niet in dienstverband van Ekomon Nederland  werken, is Ekomon Nederland  niet aansprakelijk behoudens opzet of grove nalatigheid van de kant van Ekomon Nederland. De bevoegdheid tot het inschakelen van derden omvat tevens de bevoegdheid om namens Afnemer in te stemmen met een beperking van aansprakelijkheid door de betreffende derden.


Artikel 6. Leveringstermijnen
•    Opgegeven of overeengekomen leveringstermijnen zijn nimmer als fatale termijn te beschouwen. In geval van niet-tijdige levering is Ekomon Nederland eerst in verzuim na schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een nadere en redelijke termijn voor levering wordt gesteld die tenminste gelijk is aan 30 dagen, terwijl Afnemer onverminderd tot afname is verplicht.
•    De leveringsperiode wordt door Ekomon Nederland bepaald en is steeds indicatief. Ekomon Nederland is derhalve nimmer gehouden aan de indicatief aangegeven levertijden en behoudt het recht daarvan in redelijkheid af te wijken. 
•    Overschrijding van een overeengekomen leveringsdatum/-tijdstip geeft de Kopende partij geen recht tot het vorderen van schadevergoeding in welke vorm dan ook, tot niet aanvaarding of tot geheel ontbinding van de overeenkomst dan wel tot het geheel of gedeeltelijk opschorten van de nakoming van enige verplichting van de Kopende partij uit de overeenkomst. 
•    Indien de benodigde gegevens voor de uitvoering van de leveringsopdracht niet tijdig door de Kopende partij aan Ekomon Nederland ter beschikking zijn gesteld, worden de leveringsdata in ieder geval met de termijn waarop Ekomon Nederland op deze informatie heeft moeten wachten, opgeschoven.
•    Mocht verzuim na ingebrekestelling intreden, dan zal Ekomon Nederland  in overleg treden met Afnemer over nakoming c.q. ontbinding van de overeenkomst. Afnemer kan slechts aanspraak maken op vergoeding van schade, indien zulks schriftelijk van te voren is overeengekomen. Eventuele door Ekomon Nederland  te vergoeden schade zal nimmer groter zijn dan dat gedeelte van het factuurbedrag, dat betrekking heeft op de niet, niet-tijdig, niet-juist of niet-volledig geleverde Goederen.


Artikel 7. Prijzen, betaling en verrekening
•    De aan Afnemer geleverde Goederen en/of Diensten worden berekend tegen de prijzen van Ekomon Nederland  voor de betreffende Goederen en/of Diensten geldend op de dag van Levering, ook als expliciet een andere prijs is overeengekomen. Is de in rekening gebrachte prijs meer dan 10% hoger dan de aanvankelijk overeengekomen prijs, dan heeft Afnemer het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden onverwijld nadat Afnemer van de prijsverhoging op de hoogte is gesteld. Daarna vervalt het recht op ontbinding. Afnemer is niet gerechtigd om de overeenkomst op deze grond te ontbinden, als de prijsverhoging het gevolg is van overheidsmaatregelen of vrachttarieven.
•    Alle prijzen zijn exclusief BTW, emballage- en/of verpakkingskosten, verwijderingsbijdragen en eventuele overige verschuldigde belastingen en heffingen van overheidswege zoals deze ten tijde van de Levering gelden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Voor zover niet anders overeengekomen, zijn transport-, verzend- en/of portokosten en kosten met betrekking tot het verzekeren van de Goederen voor rekening van Afnemer.
•    Ekomon Nederland heeft steeds het recht het transport van de leveringen – af magazijn - uit te voeren op de wijze en volgens de organisatie die hen het beste past en het vervoer indien gewenst te laten plaatsvinden samen met leveringen aan andere kopende partijen.
•    Betaling aan Ekomon Nederland  dient binnen 5 dagen na factuurdatum te geschieden op een door Ekomon Nederland aan te geven wijze. Levering vindt eerst plaats nadat volledige betaling is ontvangen, tenzij door partijen schriftelijk anders is overeengekomen.
•    De betaling geschiedt effectief in de gefactureerde valuta en zonder verrekening, korting of opschorting. Ekomon Nederland is bevoegd bedragen die zij te eniger tijd van Afnemer heeft te vorderen, te verrekenen met bedragen die Ekomon Nederland of een aan haar verbonden vennootschap verschuldigd is of zal zijn aan Afnemer.
•    Vindt betaling niet plaats binnen 5 dagen na factuurdatum, althans binnen de overeengekomen betalingstermijn, dat komt Afnemer van rechtswege zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. In geval van verzuim zijn alle betalingsverplichtingen van Afnemer terstond opeisbaar en is Afnemer verplicht tot vergoeding aan Ekomon Nederland van een vertragingsrente over verschuldigde bedragen gelijk aan de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW vermeerderd met twee (2) procentpunten. Daarnaast is Afnemer aan Ekomon Nederland een kredietbeperkingstoeslag verschuldigd gelijk aan 3% van het openstaande factuurbedrag.
•    Indien er goede grond bestaat te vrezen dat Afnemer haar verplichtingen niet stipt zal nakomen, zijn alle vorderingen van Ekomon Nederland  op Afnemer terstond opeisbaar en is Afnemer verplicht op eerste verzoek van Ekomon Nederland  terstond genoegzame en in de door Ekomon Nederland  gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang Afnemer daar niet aan heeft voldaan, is Ekomon Nederland  gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op te schorten.
•    In het geval de Kopende partij geen particulier/ natuurlijke persoon (consument) is maar optreedt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft Ekomon Nederland het recht om alle buiten¬gerechtelijke (incasso)kosten, die Ekomon Nederland maakt als gevolg van de niet-nakoming door de kopende partij van diens beta¬lingsverplich¬tingen, ten laste te brengen van de Kopende partij en Ekomon Nederland heeft alsdan het recht 15% van de te vorderen hoofdsom als buitengerechtelijke incasso¬kosten bij de kopende partij in rekening te brengen, zulks echter met een minimum van € 1.000,--. Kopende partij stemt in met de toepasselijkheid en redelijkheid en billijkheid van de in dit artikel beschreven incassokosten.
•    In het geval de Kopende partij wel een particulier respectievelijk natuurlijke persoon is (consument) die niet optreedt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dit ter beoordeling van Ekomon Nederland, heeft Ekomon Nederland het recht om alle buiten¬gerechtelijke (incasso) kosten, die Ekomon Nederland maakt als gevolg van de niet-nakoming door de kopende partij van diens beta¬lingsverplich¬tingen, ten laste te brengen van de kopende partij en Ekomon Nederland zal alsdan de volgende kosten conform de onderstaande staffel volgens de in Nederland geldende wetgeving ten aanzien van incassokosten doorberekenen, eventueel te verhogen met BTW:
•    over vorderingen tot € 2.500,– bedraagt de vergoeding voor buitengerechtelijke kosten maximaal 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 40,--;
•    voor vorderingen over de volgende € 2.500,-- (tot € 5.000,--) bedraagt de vergoeding voor buitengerechtelijke kosten maximaal 10% van de hoofdsom;
•    voor vorderingen over de volgende € 5.000,– (tot € 10.000,--) bedraagt de vergoeding voor buitengerechtelijke kosten maximaal 5% van de hoofdsom;
•    voor vorderingen over de volgende € 190.000,-- (tot € 200.000,--) bedraagt de vergoeding voor buitengerechtelijke kosten maximaal 1% van de hoofdsom;
•    voor vorderingen over het meerdere (boven de € 200.000,--) bedraagt de vergoeding 0,50% van de hoofdsom, met een maximum van € 6.775,--.
•    De in lid 9 van dit artikel beschreven incassokosten zullen aan de kopende partij in rekening worden gebracht nadat Ekomon Nederland een eerste schriftelijke betalingsherinnering of aanmaning aan de kopende partij heeft verzonden en binnen 7 dagen na dagtekening van deze aanmaning niet tot volledige betaling van de verschuldigde hoofdsom door de kopende partij aan Ekomon Nederland is overgegaan.
•    Afnemer kan uitsluitend schriftelijk bezwaar maken tegen een factuur binnen 8 dagen na factuurdatum. Na afloop van die termijn wordt Afnemer geacht ingestemd te hebben met de betreffende factuur. Reeds betaalde facturen vormen nimmer onderwerp van bezwaar en worden geacht door de Afnemer onherroepelijk te zijn aanvaard.
•    Betalingen door of vanwege de Afnemer strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door Afnemer verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom van de openstaande hoofdsom men, ongeacht andersluidende aanwijzing van Afnemer.
•    Indien de Kopende partij een consument is, heeft de consument bij de aankoop van producten bij een overeenkomst op afstand gedurende 14 kalenderdagen vanaf de dag van ontvangst van het product door of namens de kopende partij de mogelijkheid de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. De Kopende partij zal hiertoe gebruik maken van het formulier zoals door Ekomon Nederland ter beschikking is gesteld. Indien de consument van het herroepingsrecht gebruik wil maken dient deze het product slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de consument het product wenst te behouden. Gedurende deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product met alle geleverde toebehoren en, voor zover mogelijk, in de originele staat en verpakking aan Ekomon Nederland retourneren, volgens de door Ekomon Nederland aangegeven redelijke en duidelijke instructies. De consument dient binnen 14 dagen nadat hij een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht het geleverde product naar Ekomon Nederland terug te sturen, tenzij deze heeft aangeboden het product bij de consument op te halen. Indien deze consument een bedrag betaald heeft, zal Ekomon Nederland dit bedrag, inclusief de verzendkosten door de consument binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending terugbetalen.


Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud en retentierecht
•    Ekomon Nederland behoudt zich het eigendom voor van de Goederen, totdat integraal aan haar voldaan zullen zijn:
•    de door Afnemer verschuldigde prestaties voor alle door Ekomon Nederland  geleverde of te leveren Goederen en/of Diensten; én
•    alle vorderingen van Ekomon Nederland  op Afnemer wegens het tekortschieten van Afnemer in de nakoming van zijn verplichtingen.
•    Indien het eigendomsvoorbehoud wordt ingeroepen, heeft Afnemer geen recht op vergoeding van de bewaringskosten, noch kan zij zich ter zake op een retentierecht beroepen. Alle kosten die ingevolge dit eigendomsvoorbehoud gepaard kunnen gaan, komen ten laste van de Kopende partij.
•    Indien Afnemer in verzuim is ten aanzien van de verplichtingen als bedoeld in artikel 7, of indien Ekomon Nederland  naar haar oordeel goede grond heeft te vrezen dat Afnemer zijn verplichtingen niet na zal komen, is Ekomon Nederland  gerechtigd de zaken die haar toebehoren terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. Afnemer verleent Ekomon Nederland  reeds nu voor alsdan onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor Afnemer in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden. In geval Afnemer het bepaalde in dit artikellid niet op eerste verzoek nakomt, verbeurt Afnemer aan Ekomon Nederland  een direct opeisbare boete gelijk aan 10% van het nog door Afnemer aan Ekomon Nederland verschuldigde bedrag per dag. 
•    Afnemer is bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Goederen, indien en voor zover noodzakelijk, door te verkopen of te gebruiken uitsluitend in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. In geval van verkoop is Afnemer gehouden deze Goederen eveneens en slechts onder beding van dit eigendomsvoorbehoud en overeenkomstig het bepaalde in dit artikel, te leveren. Uitzondering geldt voor de situatie waarin Afnemer in faillissement of surseance van betaling is geraakt, in welk geval doorverkoop in het kader van de normale uitoefening van het bedrijf niet is toegestaan. Afnemer is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Goederen aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin des woords aan derden te doen dienen en/of daarop enig beperkt recht te vestigen.
•    Afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Ekomon Nederland  te bewaren en deze afdoende te verzekeren tegen alle bedrijfs- en overige risico’s (waaronder begrepen – doch niet beperkt tot – brand, diefstal, waterschade, ontploffing, etc.). Op eerste verzoek van Ekomon Nederland  zal Afnemer kopieën verstrekken aan Ekomon Nederland van de ter zake geldende verzekeringspolissen, inclusief een bewijs van tijdige premiebetaling.
•    Op geleverde Goederen die door betaling in eigendom van Afnemer zijn overgegaan - of die zijn verwerkt - en zich nog in handen van Afnemer bevinden, vestigt Afnemer hierbij ten behoeve van Ekomon Nederland een pandrecht tot zekerheid van de nakoming van vorderingen, anders dan die genoemd in lid 1 van dit artikel (waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – toekomstige vorderingen), die Ekomon Nederland  op Afnemer mocht hebben of verkrijgen. Op eerste verzoek van Ekomon Nederland  zal Afnemer de Goederen, die vallen onder dit pandrecht, aan Ekomon Nederland ter hand stellen om daarmee een vuistpand te realiseren. Lid 3 van dit artikel is daarbij van overeenkomstige toepassing.
•    Zodra de Afnemer in verzuim is, in staat van faillissement wordt verklaard dan wel aan hem surséance van betaling wordt verleend, zijn alle vorderingen van Ekomon Nederland direct opeisbaar en is de Afnemer niet meer gerechtigd de goederen te gebruiken, te verkopen of te verwerken en dient hij deze onverwijld en volledig ter beschikking van Ekomon Nederland te houden.
•    Ekomon Nederland heeft het recht om op basis van alle vervallen aanspraken die haar rechtens de overeenkomst en huidige algemene voorwaarden ten aanzien van de Kopende partij toekomen, een retentierecht uit te oefenen op de goederen of andere waarden die in haar bezit zijn en deze als waarborg te beschouwen tot zekerheid van de nakoming van de verplichtingen waartoe de Kopende partij gehouden is.
•    Afnemer is voorts verplicht om op eerste verzoek van Ekomon Nederland :
•    Eventuele vorderingen van Afnemer op verzekeraars betreffende de Goederen bedoeld in dit artikel aan Ekomon Nederland  te verpanden; en/of
•    Eventuele vorderingen van Afnemer op haar debiteuren betreffende de Goederen bedoeld in dit artikel aan Ekomon Nederland  te verpanden; en/of
•    Op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Ekomon Nederland  wenst te treffen ter bescherming van haar belangen en/of eigendomsrechten, mits de te treffen maatregelen Afnemer niet onevenredig hinderen in zijn bedrijfsvoering.


Artikel 9. Garantie en conformiteit
•    Ekomon Nederland geeft geen andere of verdergaande garantie op Goederen dan de garantie van haar toeleveranciers en/of producenten voor het betreffende Goed.
•    Wordt door een toeleverancier en/of producent in het algemeen geen garantie op een Goed verstrekt, dan garandeert Ekomon Nederland dat het betreffende Goed de eigenschappen bezit die men daarvan mag verwachten gedurende een termijn na aankoop, die redelijk is voor een dergelijk producten. In geval het Goed binnen deze garantietermijn gebrekkig blijkt te zijn, zal Afnemer het aan Ekomon Nederland retourneren. Ekomon Nederland draagt zorg voor reparatie dan wel vervanging van het gebrekkige Goed. Tot meer dan dat is Ekomon Nederland niet gehouden. In geen geval is Ekomon Nederland gehouden tot betaling van enige schadevergoeding wegens de mogelijke gebrekkigheid van Goederen gedurende de garantietermijn.
•    Het uitvoeren van reparatie- en/of wijzigingswerkzaamheden aan een Goed zonder de schriftelijke toestemming van Ekomon Nederland doet iedere garantie vervallen. Hetzelfde geldt als Goederen niet volgens voorschrift worden behandeld en/of gereinigd. 
•    Afnemer zal bij doorverkoop van Goederen aan derden geen verdergaande garantie verstrekken dan die weergegeven in dit artikel. 
•    Ekomon Nederland staat er voor in dat de door haar geleverde producten en/of diensten voldoen aan de Overeenkomst en aan de redelijke eisen van bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
•    Op Diensten wordt geen garantie verstrekt. In geval van de levering van Diensten is er uitsluitend sprake van een inspanningsverbintenis en nimmer een resultaatverplichting van Ekomon Nederland.

Artikel 10. Aansprakelijkheid, overmacht en bevrijding
•    In geval van gebrekkigheid van geleverde Goederen, is de aansprakelijkheid van Ekomon Nederland  beperkt tot nakoming van de Garantie als opgenomen onder artikel 9 van deze Voorwaarden.
•    In alle overige gevallen (inclusief de situatie dat Ekomon Nederland Diensten verleend en/of Ekomon Nederland haar garantieverplichtingen om welke reden dan ook niet zou nakomen) is de aansprakelijkheid van Ekomon Nederland beperkt tot vergoeding van Schade die aan opzet of grove schuld van haar of haar medewerkers is te wijten. Voor overige schade, in welke vorm of van welke soort ook, is Ekomon Nederland niet aansprakelijk.
•    Ekomon Nederland  is niet aansprakelijk voor schade, welke ontstaat in verband met door Ekomon Nederland (of door Ekomon Nederland ingeschakelde tussenpersonen, vertegenwoordigers en medewerkers) verstrekte mededelingen, toelichtingen of adviezen in de ruimste zin des woords, zoals (maar niet beperkt tot) ten aanzien van laden, lossen, vervoer, opslag, bewaring, gebruik, samenstelling en/of geschiktheid van door haar of derden aan Afnemer geleverde goederen.
•    Ekomon Nederland is niet aansprakelijk voor enige schade, in het bijzondere gevolg-, bedrijfs- en/of letselschade geleden door de Kopende partij en/of zijn hulppersonen, zoals werknemers, en/of andere derden of afnemers van de Kopende partij, als direct of indirect gevolg van gebreken in door haar geleverde goederen, verpakkingsmaterialen, instrumenten en dergelijke, dan wel geleden door gedragingen van derden of haar werknemers of haar ingeschakelde hulppersonen (opzet en grove schuld van leidinggevende hulppersonen hieronder niet begrepen), onverminderd de wettelijke aansprakelijkheid terzake van gebrekkige producten (productaansprakelijkheid).
•    In geen geval is Ekomon Nederland  gehouden tot vergoeding van een hoger bedrag dan zij zelf ter zake van de schade waarvoor zij aansprakelijk wordt gehouden op haar verzekeraars kan verhalen, te vermeerderen met haar eigen risico onder die verzekering. Indien verzekeraars niet tot uitkering overgaan of de schade niet door een verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Ekomon Nederland  beperkt tot Schade tot een maximum van de netto-factuurwaarde van de desbetreffende levering / Dienst, doch in ieder geval tot een maximum van € 10.000,-.
•    Ekomon Nederland bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens Afnemer kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten, de niet-ondergeschikten voor wier gedragingen Ekomon Nederland  ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn en de toeleveranciers van Ekomon Nederland.
•    Elk dwalingsrisico wordt gedragen door de Kopende partij, en zal nooit aanleiding geven tot ontbinding van de koopovereenkomst.
•    Iedere aansprakelijkheid van Ekomon Nederland jegens Afnemer vervalt na verloop van 1 jaar nadat (1) de Goederen aan Afnemer zijn geleverd; en/of (2) de Diensten voor Afnemer zijn afgerond.
•    Ekomon Nederland is niet aansprakelijk voor vertraging, niet- of niet-juiste levering als een direct of indirect gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Ekomon Nederland , die de normale uitvoering van de overeenkomst verhinderd of zodanig bemoeilijkt dat deze redelijkerwijze niet van Ekomon Nederland  kan worden verlangd, zoals onder andere staking, ziekte en/of bovenmatig ziekteverzuim, gebrek aan personen, grondstoffen en/ of materiaal, overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen, tekortkomingen aan de zijde van door Ekomon Nederland  ingeschakelde derden (waaronder begrepen toeleveranciers), gebreken aan en/of beschadiging van productiemiddelen, transportbelemmeringen en/of storingen in het verkeer, etc. Ekomon Nederland  kan zich ook op overmacht beroepen, als de betreffende omstandigheid die overmacht veroorzaakt is ingetreden nadat Ekomon Nederland  had moeten leveren.
•    Onverminderd aan partijen verder toekomende rechten geeft overmacht beide partijen de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden voor het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan nadat de overmachtsituatie 1 maand heeft voortgeduurd, zonder dat partijen over en weer tot enigerlei schadevergoeding zullen zijn gehouden. Artikel 4 lid 7 van deze Voorwaarden is van overeenkomstige toepassing.


Artikel 11. Intellectuele eigendom
•    Alle documenten, verkoopfolders, afbeeldingen, tekeningen, offertes, bestekken, ontwerpen, etc., die door Ekomon Nederland aan Afnemer worden verstrekt blijven eigendom van Ekomon Nederland. Afnemer is niet gerechtigd deze aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze aan Afnemer ter beschikking zijn gesteld.
•    Afnemer is niet gerechtigd de in het vorige lid bedoelde bescheiden of de daarin besloten of op andere wijze aan Afnemer bekend geworden gegevens aan derden te openbaren, daarin inzage te verstrekken en zal deze bescheiden op eerste verzoek van Ekomon Nederland  onverwijld retourneren, zonder daarvan kopieën achter te houden.
•    In geval van ongeoorloofd gebruik van de bescheiden – waaronder uitdrukkelijk bedoeld tekeningen, bestekken, offertes, ontwerpen, etc. – is Afnemer gehouden om Ekomon Nederland  alle schade te vergoeden die zij daardoor lijdt, waaronder – doch niet beperkt tot – gederfde omzet/winst en de kosten die gemoeid zijn met het opstellen van de betreffende ontwerpen, indien deze exclusief voor Afnemer zijn gemaakt.


Artikel 12. Ontbinding
•    Indien Afnemer niet, niet-behoorlijk of niet-tijdig aan enige verplichting voldoet, welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, onder curatele stelling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Afnemer, is Ekomon Nederland  te harer keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Voorts worden alle vorderingen van Ekomon Nederland op Afnemer in die gevallen terstond opeisbaar.
•    In geval van ontbinding is Afnemer verplicht om Ekomon Nederland de schade te vergoeden die zij daardoor lijdt, welke schade minimaal gelijk is aan het bedrag van reeds aanbetaalde termijnen op de betreffende Overeenkomst.


Artikel 13. Conversie, uitleg en adreswijziging
•    Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijke overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
•    Ingeval deze algemene voorwaarden en de overeenkomst onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst met de Kopende partij opgenomen voorwaarden.
•    De nietigheid of anderszins onafdwingbaar zijn van enige bepaling van deze Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden niet aan.
•    Indien Ekomon Nederland  op enig moment niet de strikte naleving van één van deze Voorwaarden verlangt, brengt dit niet mee dat Ekomon Nederland  afstand doet van het recht op enig moment strikte naleving te eisen.
•    Afnemer is gehouden om adreswijzigingen terstond schriftelijk aan Ekomon Nederland te melden. Goederen, die afgeleverd zijn aan het bij Ekomon Nederland laatst bekende adres van Afnemer, worden geacht door Afnemer te zijn ontvangen.


Artikel 14. Privacy
•    De Kopende partij verleent toestemming aan Ekomon Nederland om de persoonlijke gegevens zoals aangegeven bij een bestelling, order of de overeenkomst te vermelden op documenten van Ekomon Nederland en op te nemen in de bestanden van Ekomon Nederland. Deze gegevens zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik, facturatie, klantenbeheer, promotieacties, marktstudies en informatieverstrekking van diverse aard. Op schriftelijk verzoek van de Kopende partij heeft deze het recht op inzage en indien gewenst aanpassing van de opgenomen gegevens.


Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
•    Op alle rechtsbetrekkingen tussen Ekomon Nederland en Afnemer is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
•    Alle geschillen (daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd) die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst of daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten zullen in eerste aanleg worden onderworpen aan het oordeel van de daartoe bevoegde rechter in Nederland behoudens andersluidende schriftelijke afspraken tussen partijen over een mogelijke alternatieve vorm van geschillenbeslechting zoals arbitrage, bindend advies en/of mediation.